Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ
 2. KAPSAM
 3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 4. TANIMLAR VE KISALTMALAR
 5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
 6. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER
 7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ
 8. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
 9. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ
 10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
 12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 13. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

1- AMAÇ

Dilovası OSB Mahallesi D-2029 Sokak No: 1/1 Dilovası Kocaeli adresinde mukim Grindballs Bilya Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Grindballs”) olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak amacıyla birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), KVKK ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve Grindballs’ın kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

2- KAPSAM

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

 • Şirketimizin ve grup şirketlerimizin temsilcisi, vekili ve hissedarları,
 • İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
 • Çalışan adayları, stajyerler ve stajyer adayları,
 • İş başvurusu yapan çalışan ve/veya stajyer adayları ve referans gösterdikleri kişiler,
 • Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları,
 • Grindballs çalışanlarının aile üyeleri,
 • Hukuken yetkili kişiler,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Diğer üçüncü kişiler.

3- YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Grindballs Çalışanları: Tüm iş faaliyetlerinde bu politika ve ilgili kanuna uymakla sorumludur.

Tedarikçiler: Grindballs’a sundukları tüm hizmetlerde bu politika ve ilgili kanuna uymakla sorumludur.

Grindballs Üst Yönetimi: Grindballs’un iş faaliyetlerinin bu politikaya uyumlu olarak sürdürmesini sağlamakla sorumludur.

4- TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıda belirtildiği anlamlarda kullanılacaktır:

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
İlgili Kişi Grindballs tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Politika Grindballs Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

5- KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER

- Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;

 1. a) Veri öznesinin açık rızasının alınması şartıyla veya
 2. b) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
 3. c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
 4. d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan
 5. e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan
 6. f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
 7. g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
 8. h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

- Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;

 1. a) Veri öznesinin açık sızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek,
 2. b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek,
 3. c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.

6- İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

1- Kimlik Bilgisi TCKN, Pasaport No, adı-soyadı, imza, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı seri numarası, ehliyet fotokopileri.
2- İletişim Bilgisi Kişilerin e-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları.
3- Lokasyon Bilgisi Konum bilgileri, ev ve işyeri adresi.
4- Özlük Bilgisi Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, SGK giriş bildirgeleri, şirket unvanı, vergi sicil ve kimlik numarası, oda kayıt numarası, referans bilgileri.
5- Hukuki İşlem Bilgisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (icra bilgisi).
6- Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.
7- İşlem Güvenliği Bilgisi IP adresi bilgisi ve erişim kayıtları.
8- Finansal Bilgi Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, maaş bordroları, IBAN bilgileri, ödeme tutarı, kredi kartı ve banka kartı bilgisi, iade yapılacak tutar bilgisi, borç bilgisi.
9- Mesleki Deneyim Bilgisi Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri.
10- Pazarlama Bilgisi Çerez kayıtları.
11- Görsel ve İşitsel Kayıtlar Ses kaydı, alınan kamera görüntüleri.
12- Sağlık Bilgileri Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporundan belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri.
13- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydında yer alan sabıka kaydı, ceza mahkumiyeti veya güvenlik tedbiri bilgisi.
14- Aile Üyeleri Bilgisi Kişinin aile üyelerine ait ad, soyad, telefon numarası bilgisi.
15- Olay Tespiti Şirkette meydana gelen tehlike, olay, iş kazası ve benzeri durumları tespit edebilmek amacıyla işlenen kişisel veriler.
16- Müşteri ve Potansiyel Müşteri Bilgisi Müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilgili meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkler.
17- Müşteri Talep ve Şikayet Bilgisi Müşterilerin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin yapmış olduğu talep, şikayetler ve benzeri başvuru sonucunda elde edilen kişisel veriler.
19- Psikometrik Veriler Kişilerin bilgi, beceri, davranış ve kişisel özelliklerini ölçen veriler.

7- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Fiziki form,
 • İnternet sitemiz,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

8- KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Grindballs olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVKK’da belirtilen genel ilke ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

 1. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Mal, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi: Tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecinin yürütülmesi
 • Mal, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: Üretimi yapılan malların satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi: Müşteriden gelen talep yazılarına cevap verilmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi: Kurum bazında yapılan etkinliklerin, Hasclub organizasyonlarının planlanması
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi: Route/ziyaretçi süreci, Pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için müşterilerimizin bilgilerinin toplanması
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi: Dernek, birlik, mesleki gruplara üyelik yenileme sürecinin yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: Proje kapsamında danışmanlık alınacak firmanın belirlenmesi, Tedarikçi sözleşmelerinin oluşturulması, Hizmet alan kişilerden ücretin alınması
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Taraf olunan sözleşmelerin hukuki olarak değerlendirmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi: Kişilerin Şirketimize ilişkin şikayetlerinin alınması ve taleplerinin karşılanması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecinin yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi: Holding ve tüm şirketlerde yatırım sonucu başlayacak inşaatlarda yüklenicinin çalışanlarına yönelik bilgilerin alınması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi: Müşterilere raporlama ve bilgilendirme yapılması
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: Müşteri şikayetlerini doğru bir şekilde cevaplanabilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması: Şirketimizin veri sorumlusu olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini: Ziyaretçilerin giriş-çıkış saatlerinin kontrol edilmesi
 1. İş Yerindeki Güvenlik Kamerası Uygulaması Bakımından
 • Grindballs bünyesinde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri gereğince çalışanların can ve mal güvenliğinin korunması, iş yerinin güvenliğinin sağlanması amaçları ve bu amaçlar çerçevesinde disiplin ve yasal süreçlerin yürütülebilmesi adına iş yerine giriş kısmında güvenlik kamerası ile izleme yapılmaktadır. İzleme yapılan alanda, kamera uyarı yazısı ile izleme yapıldığı bilgisi verilmektedir.
 • Güvenlik kamerası, iş yerinde güvenliğin sağlanabilmesi ve işverenin meşru menfaati çerçevesinde ölçülülük sınırı gözetilerek konumlandırılmıştır.
 1. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Çalışan/Stajyer Adaylarının İş Başvurularının Değerlendirilmesi, Mülakatların ve Görüşmelerin Yapılması: Özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması: Gelen iş başvurularının değerlendirilmesi;
 • İşe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında sizin, başvurduğunuz görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığınızın tespiti ve irdelenmesi
 • Referanslarınızın aranıp hakkınızda referans alınması
 • İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde işyerinde görevinize yerleştirilebilmeniz
 • İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması halinde, daha sonra Şirketimizde uygun bir pozisyon açıldığında, tekrar gerekli değerlendirmelerin yapılmasıyla tarafınızın iş imkânı hakkında bilgilendirilebilmesi
 1. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Yaşanabilecek acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında iletişimin sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: Çalışanların kullanıcı bilgilerinin yönetilmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Tedarikçi çalışanı özlük dosyasının tutulması, Sigortasız çalışmanın önlenmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi: Çalışan yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanması
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Denetçiler ve denetim birimi ile olan süreçlerin yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Kanuni eğitimlerin yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi: İnternete erişiminin sağlanması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı Kanun gibi yasal düzenlemelere uyulması
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: Masrafların ödenmesi, aylık ve yıllık yasal beyannamelerin verilmesi
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Kullanılan araçların ve kişilerin güvenliğinin sağlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: E-posta gönderimi yapılması, Telefonla iletişime geçilmesi
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca faaliyetlerin yürütülmesi
 • Çalışana tahsis edilen GSM hattı, kredi kartı veyahut araçların işverenin yönetim hakkı kapsamında kayıt altında tutulması
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Yapılan işin takibi ve işin yapılması için yapılan iş izinlerini sağlamak
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: Muhtemel davalarda kişilerin ve Şirketin kendini koruyabilmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: Üretim tesislerinde ve bölgelerde oluşan hurdaların satışının gerçekleştirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Ulaşımın sağlanması
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi: İş seyahatleri için konaklama, uçak rezervasyonlarının yapılması
 • Araç kiralama amacıyla çalışılan şirketler ile araçları kullanacak olan çalışanlara ilişkin kişisel bilgilerin paylaşılması
 • İfa edilen işin niteliğine göre Şirket tarafından Çalışana işin yürütümü amacıyla tahsis edilen araçların kullanımı bakımından yakıt tüketim ve HGS bilgilerinin kayıt altında tutulması
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: Resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkerelere/yazılara cevap verilmesi gibi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması gibi
 1. Taşeronlara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi ve işyeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması
 • İSG faaliyetleri kapsamında muhafaza edilmesi gereken belge ve evraklar kapsamında taşeronlara ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, iş yeri hekimi ve sağlık memurları ile paylaşılması
 • İş yerinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla çalışanların giriş-çıkış zamanlarının belirlenmesi yöntemleri ve sair elektronik gözetim yöntemlerinin kullanılması

9- İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

 • KVKK madde 5/1 ve 6/2 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız haller.
 • KVKK madde 5/2(a) uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVKK madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması. Örneğin, Grindballs’in tedarikçiden hizmet alabilmesi için tedarikçi çalışanının kişisel verilerini işlemesi.
 • KVKK madde 5/2(ç) uyarınca, Grindballs’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi. Örneğin, Grindballs’in internet erişimi sağladığı kişilerin erişim kayıtlarını 5651 sayılı Kanun uyarınca loglaması ve talep üzerine ilgili idareye iletmesi.
 • KVKK madde 5/2(e) uyarınca, Grindballs’in kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması. Olası bir uyuşmazlık veya davada Grindballs’in kendini savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması.
 • KVKK madde 5/2(f) uyarınca, Grindballs’in meşru menfaati için gerekli olması. Örneğin, Grindballs’in bilgilendirme ve raporlama yapabilmesi amacıyla kişisel verileri işlemesi.
 • KVKK madde 6/3 uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. Örneğin, sağlık raporlarının işyeri hekimi tarafından toplanması ve saklanması.

10- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, Bölüm 8’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda çalışanlarımıza, yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere, topluluk şirketlerine ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarabileceğiz.

Örneğin Grindballs olarak,

 • Borçların tahsil edebilmesi amacıyla müşterilerin bilgilerini işleyebilmekte ve avukatlara,
 • 5651 sayılı Kanun uyarınca hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ziyaretçilerin internet erişim kayıtlarını loglamakta ve talep üzerine ilgili idareye,
 • Şirketimizin verimliliği ile iş ve işçi bulma politikalarının geliştirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kimi zaman üçüncü şahıslara,
 • Şirket bünyesindeki işlerin idaresi, yönetimi, şirket işlerinin yürütülebilmesi, şirket politikalarının uygulanabilmesi, iş akışının verimli bir şekilde yönetilip yürütülebilmesi için kişisel verileriniz veri tabanları yurt dışında bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri, SAP uygulamaları ve yedekleme sistemlerine,
 • Ayrıca ürün ve hizmet sağlanabilmesi adına iş ortaklarımıza, tedarikçilere, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

Grindballs, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması halinde yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşabilmektedir:

 • Yurt dışına aktarma faaliyetine açık rıza göstermeniz halinde,
 • Kişisel verileri aktaracağımız ülkede yeterli korumanın bulunması halinde, veya
 • Ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde kişisel verilerin aktarılacağı taraf ile beraber yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun bu taahhüdü onaylaması halinde.

11- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Politikada yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. Grindballs, kişisel verilerinizi Grindballs Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirleri ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı kvkk@faydasicok.com adresi üzerinden talep edebilirsiniz.

12.  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Grindballs olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda, Grindballs, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. Grindballs, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamış ve uygulamaktadır.

Ayrıca, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. Grindballs, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır.

Grindballs bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

13.  KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz.

Yukarıda sayılan haklara ilişkin başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapılabilecektir. KVKK kapsamındaki hakların kullanılması ile ilgili talepler kimliği tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizin Dilovası OSB Mahallesi D-2029 Sokak No: 1/1 Dilovası Kocaeli adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizin Dilovası OSB Mahallesi D-2029 Sokak No: 1/1 Dilovası Kocaeli adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.

Grindballs Bilya Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İletişim Bilgileri

Merkez Ofis Adresi: Dilovası O.S.B. 2. Kısım D 2029 Sokak No:1 Dilovası / Kocaeli – TURKEY

Merkez Ofis Telefon Numarası: +90 262 502 11 11

İrtibat için Mail Adresi: info@grindballs.com

İletişim için İnternet Sitesi Adresi: grindballs.com

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.